Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Schválené od 22.07.2019 22.06.2019

Výrobcovia elektrozariadení budú musieť zo svojich výrobkov vylúčiť ďalšie štyri nebezpečné látky

Novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach

Pripravované od 31.12.2019 18.06.2019

Nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Schválené od 31.07.2019 12.06.2019

Nová vyhláška upravuje požiadavky stanovené pre rôzne meradlá a postup ich schvaľovania

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

Pripravované od 31.12.2019 03.06.2019

Fyzické osoby už nebudú identifikované rodným číslom, ale špecifickým generovaným identifikátorom

Zákon o základných identifikátoroch fyzickej osoby


Schválené od 30.06.2019 15.05.2019

Podnikatelia môžu uzavrieť s vysokou školou zmluvu o poskytovaní podnikového štipendia

Zákon o vysokých školách

Schválené od 30.06.2019 15.05.2019

Znižujú sa pokuty za priestupky v súvislosti s mýtom

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Vstup do solárií bude zakázaný osobám mladším 18 rokov

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Do reštaurácie bude povolený aj vstup so zvieraťom

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 30.04.2019 29.04.2019

Znižujú sa požiadavky na priestory v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu