Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 30.07.2020 13.09.2019

Mzdové podmienky pracovníkov vysielaných na Slovensko budú zrovnoprávnené

Zákonník práce

Pripravované od 01.01.2020 29.08.2019

Zamestnávatelia už nemusia niektoré prevádzkové poriadky predkladať hygiene na posúdenie

Nariadenie vlády: - o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu - o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Schválené od 01.08.2019 05.08.2019

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s rizikom vysokých teplôt či chladu

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Schválené od 01.07.2019 25.06.2019

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného


Schválené od 01.06.2019 30.05.2019

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie vozidla pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu