Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Pripravované od 31.08.2019 14.08.2019

Posúva sa prechodné obdobie pre povinné získanie kvalifikácie v obore sociálnej práce

Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Pripravované od 31.12.2019 03.09.2019

Minimálna mzda od 1. 1. 2020 bude 580 eur

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Pripravované od 31.12.2020 05.08.2019

Nárok na rekreačné poukazy budú mať všetci zamestnanci

Zákonník práce

Schválené od 31.07.2019 05.08.2019

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s rizikom vysokých teplôt či chladu

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného


Schválené od 31.05.2019 30.05.2019

Zvyšujú sa sumy náhrad za používanie vozidla pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Zamestnávatelia nebudú musieť vypracovávať prevádzkové poriadky na pracoviskách s malými rizikami

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 30.04.2019 29.04.2019

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s výskytom karcinogénov a mutagénov

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Pripravované od 31.12.2019 02.04.2019

Zvyšuje sa výmera dovolenky pre zamestnancov zo 4 na 5 týždňov

Zákonník práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu