Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Schválené od 31.12.2019 18.09.2019

Za nelegálne zamestnávanie sa nebude považovať ani pomoc rodinných príslušníkov v s.r.o.

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Schválené od 29.07.2020 13.09.2019

Mzdové podmienky pracovníkov vysielaných na Slovensko budú zrovnoprávnené

Zákonník práce

Pripravované od 31.12.2019 30.08.2019

Zamestnanci budú pri žalobách proti zamestnancom oslobodení od súdnych poplatkov

Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov


Pripravované od 31.12.2019 29.08.2019

Zamestnávatelia už nemusia niektoré prevádzkové poriadky predkladať hygiene na posúdenie

Nariadenie vlády: - o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu - o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Pripravované od 31.12.2019 28.08.2019

Minimálna mzda bude vo výške 60 % z priemernej mesačnej mzdy

Zákon o minimálnej mzde

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu