Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Pripravované od 14.11.2020 25.09.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou biologickým faktorom nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Pripravované od 14.11.2020 25.09.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Pripravované od 28.02.2021 25.09.2020

Predlžuje sa lehota pre vznik spoluzodpovednosti objednávateľa za nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 28.02.2021 23.09.2020

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Pripravované od 28.02.2021 23.09.2020

Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Zákonník práce

Pripravované od 31.12.2021 23.09.2020

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce


Schválené od 30.09.2020 - Už o 2 dni 07.09.2020

Nové hodnoty na ochranu zamestnancov pred expozíciou chemickým faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci

Schválené od 30.09.2020 - Už o 2 dni 07.09.2020

Nové hodnoty na ochranu zamestnancov pred expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Pripravované od 31.12.2020 25.08.2020

Rozširuje sa zoznam podkladov, ktoré je zamestnávateľ povinný predložiť inšpekcii práce

Zákon o inšpekcii práce

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu