Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 30.06.2018 27.06.2018

Nové vzory žiadostí o investičnú pomoc a správ o investičnom zámere

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

Schválené od 31.05.2018 04.06.2018

Mladí poľnohospodári a malé podniky získajú ľahší prístup k nájmu pozemkov od štátu a väčšie výmery

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom

Schválené od 30.04.2018 16.03.2018

Poskytovanie dotácií na podporu inovatívnych projektov v oblasti investícií a informatizácie

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Schválené od 14.11.2017 04.01.2018

Postup vyhodnocovania žiadostí o dotácie od Ministerstva spravodlivosti sa zmení

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 322/2016 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Pripravované od 30.04.2018 12.12.2017

Operačný programu výskumu a inovácií sa rozšíri na ďalších podnikateľov z Bratislavského kraja

Operačný program Výskum a inovácie na programové obdobie 2014 – 2020

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu