Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Pripravované od 31.12.2018 06.11.2018

Štát zvyšuje podporu pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Schválené od 30.10.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum a vývoj pokrokových dopravných prostriedkov

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Dopravné prostriedky pre 21. Storočie

Schválené od 30.10.2018 23.11.2018

Finančný príspevok na výskum počítačových služieb a výrobkov

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Schválené od 29.11.2018 23.10.2018

Dotácie na projekty zamerané na obnoviteľné zdroje a podporu elektromobility a iné zmeny v dotáciách

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 18.10.2018 23.11.2018

Bezplatné poradenstvo pri príprave europrojektov

Chcete získať finančnú podporu v rámci komunitárnych programov EÚ ako napr. Horizont 2020, Eruasmus +, Creative Europe?

Schválené od 18.10.2018 23.11.2018

Stáže v Izraeli pre začínajúcich podnikateľov a startupistov

Sedem vybraných záujemcov zo Slovenska sa môže v decembri 2018 zúčastniť stáže v Izraeli, počas ktorej im experti poradia, ako zhodnotiť a zvýšiť trhový potenciál.

Schválené od 18.10.2018 23.11.2018

Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov z BA

80 hodín bezplatných konzultácií pre podnikateľov zo sídlom v Bratislavskom kraji.

Schválené od 30.06.2018 03.07.2018

Nová úprava investičnej pomoci (podmienky, maximálne výšky a maximálna intenzita pomoci)

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú hodnoty podmienok na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky

Schválené od 30.06.2018 27.06.2018

Nové vzory žiadostí o investičnú pomoc a správ o investičnom zámere

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule

Schválené od 31.05.2018 04.06.2018

Mladí poľnohospodári a malé podniky získajú ľahší prístup k nájmu pozemkov od štátu a väčšie výmery

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu