Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 20.08.2019 21.08.2019

10 hodín bezplatných konzultácií pre začínajúcich podnikateľov mimo BA kraja

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci podaktivity 1.7 Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch, krátkodobé individuálne poradenstvo

Schválené od 20.08.2019 21.08.2019

Virtuálny inkubátor pre začínajúcich podnikateľov mimo BSK

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci v rámci Inkubačného programu Národného projektu NPC v regiónoch, virtuálne členstvo v Inkubačnom programe

Schválené od 31.12.2018 14.08.2019

Štát zvyšuje podporu pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Schválené od 31.12.2019 27.06.2019

Podnikatelia získajú podporu na obstaranie ubytovacích domov pre robotníkov či sociálnych zariadení

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

Schválené od 31.08.2019 27.06.2019

Žiadatelia o stimuly na vedu a výskum sa budú musieť zapísať do registra partnerov verejného sektora

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj

Schválené od 11.06.2019 12.06.2019

Bezplatná pomoc pri vytváraní obchodného profilu pre získanie zahraničného obchodného partnera

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP - Príprava podkladov na vytvorenie a promovanie obchodných a technologických profilov spoločností.

Schválené od 11.06.2019 12.06.2019

Podnikatelia môžu získať až 5 000 € na dizajnérske služby

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku ODVETVIE: DIZAJN

Schválené od 10.06.2019 11.06.2019

80 hodín bezplatného poradenstva s odborníkom šitých pre Váš biznis

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v regiónoch, dlhodobé individuálne poradenstvo.

Schválené od 02.06.2019 03.06.2019

Možnosť získať bezplatne 10 hodín odborných konzultácií pre podnikateľov z BA kraja

Výzva na poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v BA, krátkodobé individuálne poradenstvo

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Zníženie administratívnej záťaže pri uvádzaní podnikateľských priestorov do prevádzky

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu