Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Podpora podnikania


Schválené od 31.12.2020 30.12.2020

Podniky vo finančných ťažkostiach budú môcť žiadať o poskytnutie dočasnej ochrany

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach

Schválené od 08.12.2020 18.12.2020

Dotácie na úhradu nájomného budú vyplácané aj podnikateľom zasiahnutým 2.vlnou

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 08.12.2020 17.12.2020

Nesplatenú časť nájomného budú nájomcovia povinní začať hradiť najneskôr od 1.4.2021

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Schválené od 31.12.2020 04.12.2020

Zmierňujú sa podmienky pre poskytovanie regionálnej investičnej pomoci

Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Schválené od 30.11.2020 01.12.2020

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, podopatrenie 4.1: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Schválené od 27.11.2020 03.12.2020

Podniky v cestovnom ruchu budú môcť žiadať o podporu

Zákon o podpore cestovného ruchu

Schválené od 11.10.2020 12.10.2020

80 hodín poradenstva pre udržanie a rozvoj biznisu aj počas krízy pre podnikateľov v regiónoch

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch

Schválené od 27.09.2020 28.09.2020

Podpora pre podnikateľov na projekty výskumu a vývoja

Výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky s označením VV 2020

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Zmierňujú sa podmienky pre podnikanie na základe remeselných a viazaných živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Upravuje sa minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu