Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Špecifická sektorová legislatíva


Pripravované od 11.11.2019 28.08.2019

Zníženie sankcií za neuhradenie mýta na pozemných komunikáciách

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Schválené od 01.01.2019 14.08.2019

Štát zvyšuje podporu pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti

Pripravované od 10.01.2020 12.08.2019

Nové opatrenie proti praniu špinavých peňazí

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.10.2019 05.08.2019

K medzinárodným prihláškam ochranných známok bude možné prikladať aj zoznamy v anglickom jazyku

Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach

Pripravované od 01.12.2019 05.08.2019

Nové požiadavky na kvalifikáciu dražobníkov a nové povinnosti týchto osôb

Zákon o dobrovoľných dražbách

Schválené od 01.01.2020 25.06.2019

Nové povinnosti v podnikaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a súvisiacimi zariadeniami

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch

Schválené od 01.07.2019 25.06.2019

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie osôb a asistenčné služby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Schválené od 22.07.2019 22.06.2019

Výrobcovia elektrozariadení budú musieť zo svojich výrobkov vylúčiť ďalšie štyri nebezpečné látky

Novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach

Pripravované od 01.01.2020 18.06.2019

Nový zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Schválené od 01.08.2019 12.06.2019

Nová vyhláška upravuje požiadavky stanovené pre rôzne meradlá a postup ich schvaľovania

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu