Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Pracovné právo


Neschválené 06.12.2019

Zamestnávatelia nebudú musieť vypracovávať prevádzkové poriadky na pracoviskách s malými rizikami

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.01.2020 06.12.2019

Poskytovanie ubytovania pre zamestnanca bude oslobodené od dane z príjmu

Zákon o dani z príjmov

Pripravované od 01.05.2020 11.11.2019

15-ročné osoby bude možné zamestnať už počas prvých letných prázdnin

Zákonník práce

Neschválené 23.10.2019

Nárok na rekreačné poukazy budú mať všetci zamestnanci

Zákonník práce

Schválené od 01.01.2020 18.10.2019

Zamestnanci budú pri žalobách proti zamestnancom oslobodení od súdnych poplatkov

Zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov


Schválené od 01.01.2020 18.10.2019

Minimálna mzda bude vo výške 60 % z priemernej mesačnej mzdy

Zákon o minimálnej mzde

Schválené od 01.01.2020 06.10.2019

Minimálna mzda od 1. 1. 2020 bude 580 eur

Nariadenie vlády, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy

Schválené od 01.11.2019 23.09.2019

Posúva sa prechodné obdobie pre povinné získanie kvalifikácie v obore sociálnej práce

Zákon o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

Schválené od 01.01.2020 18.09.2019

Za nelegálne zamestnávanie sa nebude považovať ani pomoc rodinných príslušníkov v s.r.o.

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu