Koniec daňových nedoplatkov pri exekúcii hnuteľného majetku

Pripravované od 01.01.2018 - Číslo zákona: 222/2004
[15.02.2017]

Zákon o DPH


V súčasnej praxi existuje problém s platením DPH v prípade, ak sa v rámci núteného predaja (napr. exekúcie) predá majetok platiteľa DPH, tento platiteľ DPH má síce daňovú povinnosť, ale nakoľko nedisponuje finančnými prostriedkami na zaplatenie DPH daňovému úradu, vzniká mu automaticky nedoplatok.

Pre prípady núteného predaja hnuteľného majetku platiteľa DPH je cieľom novely zaviesť pravidlo, podľa ktorého bude sumu DPH, ktorá je súčasťou predajnej ceny, povinná zaplatiť daňovému úradu osoba, ktorá disponuje s výťažkom z predaja majetku (napr. exekútor), a súčasne bude povinná vyhotoviť faktúru v mene predávajúceho.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu