Poplatky pre autorizované osoby a pre subjekty žiadajúce o autorizáciu

Schválené od 01.03.2017 - Číslo zákona: 264/1999
[15.02.2017]

Novela zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody


Parlamentom schválená novela zavádza nový poplatok pre autorizované osoby spojený s nahlasovaním zmien vo výške 33 € a zavádza aj jednorazový správny poplatok vo výške 1000 € pokiaľ ide o žiadosť o autorizáciu nového subjektu. ktorý preukáže plnú akreditáciu, inak 5000 €.

Novelou dochádza k zavedeniu nových administratívnych informačných povinností, napr. povinnosti výrobcov, splnomocnených zástupcov, dovozcov a distribútorov určených výrobkov viesť zoznam hospodárskych subjektov, ktoré im dodali určené výrobky, alebo ktorým určené výrobky dodali oni sami najmenej počas 10 rokov, uchovávať kópiu EÚ vyhlásenia o zhode, atď.

Návrh zákona tiež rozširuje povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora v prípade ak uvedie určený výrobok na trh pod svojím obchodným menom alebo ochrannou známkou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu