Znižuje sa počet povinností zamestnávateľa a SZČO vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Pripravované od 31.12.2020 - Číslo zákona: 461/2003
[25.06.2020]

Zákon o sociálnom poistení


Vláda schválila novelu zákona o sociálnom poistení, ktorej cieľom je zníženie administratívneho zaťaženia zamestnávateľov/SZČO a redukcia ich povinností.
Novela prináša tieto zmeny:
  1. Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľa odhlásiť sa z registra zamestnávateľov vedeného Sociálnou poisťovňou pri odhlásení posledného zamestnanca. Sociálna poisťovňa automaticky zamestnávateľa z registra odhlási.
  2. Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať zmeny v údajoch jeho zamestnanca (priezviska, mena, stavu, trvalého pobytu, rodného čísla, ai) a povinnosť SZČO oznamovať zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu/pprechodného pobytu. Sociálna poisťovňa zmeny uvedených údajov bude získavať z Registra fyzických osôb.
  3. Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať zmenu údaju o dni vzniku pracovného pomeru a skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi. 
  4. Zrušuje sa povinnosť oznámiť zmenu údaju o tom, či je zamestnanec štatutárnym orgánom zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa alebo členom štatutárneho orgánu zamestnávateľa a má najmenej 50 % účasť na majetku zamestnávateľa.  
  5. Zrušuje sa povinnosť zamestnávateľa oznámiť Sociálnej poisťovni začiatok a skončenie čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky zamestnancom.
  6. Predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti zamestnávateľa predložiť evidenciu, ktorú vedie o svojich zamestnancoch na účely sociálneho poistenia, ktorá bude po novom 30 dní od skončenia právneho vzťahu. (účinnosť už od 1.7.2020)
  7. Zrušuje sa povinnosť kontrolovaného subjektu predložiť Sociálnej poisťovni písomnú správu o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov počas kontroly. Splnenie uložených opatrení vie Sociálna poisťovňa skontrolovať ďalšou kontrolou.(účinnosť už od 1.7.2020)
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu