Právomoc Európskej komisie žiadať od podnikov informácie

Pripravované od 01.01.2018
[20.09.2017]

Nariadenie EÚ o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí


Nariadenie EÚ, ktoré bude priamo účinné, upravuje právomoc Európskej komisie žiadať od podnikateľov (s výnimkou mikropodnikov) a združení podnikov informácie vo vymedzených oblastiach (vnútorný trh, poľnohospodárstvo, doprava, živ. prostredie a energetika) v prípade, ak existuje závažné riziko sťaženia aplikácie významnej politiky EÚ alebo porušenia pravidiel jednotného trhu.

Komisia však môže informácie žiadať výlučne v prípadoch, kedy nie sú iným spôsobom dostupné a zároveň môže použiť údaje iba na vymedzené účely, taktiež je povinná zabezpečiť ochranu dôverných informácií a osobných údajov.

V prípade vedomého neposkytnutia údajov resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných údajov môže Komisia uložiť podniku pokutu.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu