Povinnosť partnerov verejného sektora platiť faktúry subdodávateľov v lehote 30 dní

Schválené od 01.01.2018 - Číslo zákona: 513/1991
[13.10.2017]

Obchodný zákonník


Zavádza sa pravidlo pre osoby, ktoré sú zapísané v registri partnerov verejného sektora a uzatvárajú so subdodávateľmi zmluvy na dodanie tovaru alebo služieb pre verejnú zákazku, plniť subdodávateľom faktúry v rovnako prísnych lehotách, v akých ich plní verejný sektor, t.j. v lehote 30 dní.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu