Lehoty na uplatnenie práva na súde sa predlžujú

Schválené od 26.03.2020
[04.04.2020]

Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Parlament schválil nový zákon, ktorý stanovuje nové opatrenia v súvislosti so šírením nákazy COVID-19.

Práva, ktoré by sa po 12.3.2020 za normálnych okolností premlčali (napr. právo na uplatnenie nezaplatenej pohľadávky na súde), bude možné uplatniť aj neskôr. Existujú dve kategórie:
1) ak lehota uplynula po 12. 3. ale pred účinnosťou tohto zákona, bude možné práva uplatniť ešte 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona;
2) lehoty v čase odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2020 neplynú vôbec.
Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, tj. 27. 3. 2020. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu