Jednoduchšie verejné obstarávanie pri podlimitných zákazkách

Schválené od 01.11.2017 - Číslo zákona: 343/2015
[20.09.2017]

Zákon o verejnom obstarávaní


Novela prináša zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania pri nízkych prahových hodnotách - konkrétne ide o zjednodušenie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania, ktoré budú vďaka tomu môcť vo zvýšenej miere využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov. Ďalej sa u nich finančný limit na dodanie potravín zvyšuje zo súčasných 40 tisíc na 200 tisíc eur. 

Ďalšou zmenou je zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek - konkrétne sa dopĺňa možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce a umožňuje tiež v prípade podlimitných zákaziek využiť tzv. jednoobálkový systém alebo zmeniť poradie vyhodnocovania dokumentov. V neposlednom rade sa redukuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len na prípad uchádzača, ktorý sa svojou ponukou umiestnil na 1. mieste namiesto súčasných prvých 3 uchádzačov. Novela ukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom povinnosť, aby využívali už existujúci register referencií.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu