Nové podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v oblasti cestovného ruchu

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 91/2010
[04.11.2019]

Zákon o podpore cestovného ruchu


Parlament schválil novelu zákona o podpore cestovného ruchu, ktorý definuje nové podmienky pre poskytovanie pomoci.
Zákon upravuje všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu realizácie investičného zámeru v cestovnom ruchu na území Slovenskej republiky, ktorou môžu byť dotácia na dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, úľava na dani z príjmov, príspevok na vytvorené nové pracovné miesta a prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu nehnuteľného majetku za hodnotu nižšiu ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom.
Prijímateľom investičnej pomoci môže byť fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba. V procese posudzovania a schvaľovania žiadosti o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu bude príslušné ministerstvo dopravy a výstavby.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu