Nová úprava kompetencií a postupov kontrolných orgánov pri ochrane spotrebiteľa a zmena výšky pokút

Pripravované od 01.01.2020
[19.08.2019]

Zákon o dohľade v oblasti ochrany spotrebiteľa


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona, ktorý upraví postupy a kompetencie kontrolných orgánov na úseku ochrany spotrebiteľa. Tento zákon upravuje všeobecné pravidlá výkonu dohľadu nad dodržiavaním práv spotrebiteľov, reklamou, ponukou, predajom a poskytovaním produktov a elektronického obsahu spotrebiteľom. Cieľom zákona je jasným a prehľadným spôsobom vymedziť pôsobnosť jednotlivých orgánov dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa, odstrániť kompetenčné konflikty, stanoviť rovnaký rozsah právomocí a všetko toto upraviť na jednom mieste, nakoľko v súčasnosti je úprava obsiahnutá v jednotlivých predpisoch.
Zákon určuje orgány dohľadu a ich kompetencie následovne:
  1. Národná banka Slovenska - dodržiavanie povinností na finančnom trhu,
  2. Rada pre vysielanie a retransmisiu - dodržiavanie povinností podľa osobitných predpisov
  3. Štátna veterinárna a potravinová správa a regionálna veterinárna a potravinová správa - dodržiavanie povinností na trhu potravín
  4. Štátny ústav pre kontrolu liečiv - dodržiavanie povinností na trhu liekov a zdravotníckych pomôcok, 
  5. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb -dodržiavanie zákazu nevyžiadanej komunikácie, povinností na trhu elektronických komunikácií a poštových služieb, povinnosti poskytnúť súčinnosť v rozsahu pôsobnosti orgánu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,
  6. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví - dodržiavanie povinností subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť, povinnosti poskytnúť súčinnosť v rozsahu pôsobnosti orgánu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov,
  7. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva - dodržiavanie povinností na trhu potravín v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom, dodržiavanie povinností na trhu kozmetických výrobkov,
  8. Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv - dodržiavanie povinností na trhu veterinárnych liečiv, veterinárnych prípravkov a veterinárnych technických pomôcok,
  9. Slovenská obchodná inšpekcia - dodržiavanie povinností podľa osobitných predpisov nad ktorými nevykonávajú dohľad vyššie uvedené orgány.
Posilňuje sa preventívne a výchovné pôsobenie dohľadu smerom k dohliadaným subjektom, keď sa zavádzajú nové inštitúty smerujúce k zníženiu alebo odpusteniu sankcie za porušenie zákonnej povinnosti, ak obchodník príjme zodpovednosť za svoje protiprávne konanie, ukončí porušovanie právnych predpisov, odstráni následky svojho konania a odškodní spotrebiteľov, ktorých práva boli jeho konaním porušené.
Súčasne sa v základných predpisoch z oblasti ochrany spotrebiteľa revidujú sankčné ustanovenia tak, aby ukladané sankcie mohli byť spravodlivejšie a proporcionálnejšie. Navrhuje sa ukladať sankcie v závislosti od obratu obchodníka.
Napríklad za porušenie povinností stanovených zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa orgán dohľadu uloží pokutu od 100 eur do 4 % obratu (od 250 eur do 6 % obratu za opakované porušenie povinnosti), za porušenie povinností stanovených zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho orgán dohľadu uloží pokuty s hornou sadzbou určnou percentom z obratu, a to podľa závažnosti od 1% do 4% v závislosti od konkrétneho ustanovenia (dolné sadzby sa nemenia).
 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu