Obstarávatelia budú môcť zo zákona odstúpiť od už uzatvorenej zmluvy

Neschválené - Číslo zákona: 343/2015
[02.12.2019]

Zákon o verejnom obstarávaní


Parlament neschválil novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá upravuje možnosť ukončenia zmluvy uzatvorenej v rámci verejného obstarávania zo strany obstarávateľa.
Novela zákona umožňuje verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uplatniť zákonný dôvod odstúpenia od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy v prípade, ak orgán na ochranu hospodárskej súťaže uloží rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť po uzavretí danej zmluvy, sankciu dodávateľovi, členovi skupiny dodávateľov alebo koncesionárovi, a to za porušenie zákazu dohody obmedzujúcej súťaž, ktorá spočívala v koordinácii podnikateľov v akomkoľvek verejnom obstarávaní, pričom táto sankcia nebola znížená na základe programu zhovievavosti/konania o urovnaní Môže ísť o zakázanú dohodu v akomkoľvek verejnom obstarávaní, teda nielen vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je daná zmluva. Doposiaľ takýto hospodársky subjekt mohol dokončiť realizáciu svojich zákaziek, pokiaľ verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemal zmluvne upravený dôvod na odstúpenie od zmluvy pri preukázaní dohody obmedzujúcej hospodársku súťaž.
Zákonný dôvod pre odstúpenie sa vzťahuje na všetky zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní, teda aj nadlimitné a podlimitné zákazky, zákazky zadávané v elektronickom trhovisku a zákazky s nízkou hodnotou.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu