Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Schválené od 01.07.2018 15.05.2018

Koniec povinného dokladania výpisov z verejných registrov úradom

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy

Pripravované od 01.07.2018 10.05.2018

Nový vzor žiadosti o dotácie v oblasti regionálneho rozvoja

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

Pripravované od 11.10.2018 26.03.2018

Ruší sa poplatok za zápis do zoznamu periodickej tlače a za zmenu zápisu

Zákon o správnych poplatkoch

Schválené od 23.02.2018 21.02.2018

Podmienky skúšok finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov

Opatrenie Národnej banky Slovenska o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva

Schválené od 01.03.2018 30.05.2018

Základná starostlivosť pri opatreniach proti praniu špinavých peňazí bude zahŕňať viac povinností

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 01.04.2017 09.02.2018

Nové administratívne povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov určených výrobkov

Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody

Schválené od 15.03.2018 30.05.2018

Program vlastnej činnosti zameranej proti praniu špinavých peňazí bude povinne schvaľovať štatutár

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 15.03.2018 30.05.2018

Povinnosť právnických osôb identifikovať konečného užívateľa výhod

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 15.03.2018 06.02.2018

Mení sa okruh osôb a činností s dopadom povinností pri ochrane pred legalizáciou príjmov z TČ

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Schválené od 15.03.2018 06.02.2018

Znižujú sa hranice platieb v hotovosti, pro ktorých vzniká povinnosť identifikácie osoby

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu