Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatkySchválené od 01.01.2019 17.10.2018

Pri dotáciách do výšky 50% sa nebude postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní

Zákon o verejnom obstarávaní


Schválené od 01.11.2018 01.10.2018

Nové vzory návrhov na zápis do obchodného registra a zoznamy prikladaných listín

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Schválené od 01.11.2018 01.10.2018

Povinnosť právnických osôb a ďalších organizácií zapísať konečného užívateľa výhod do registra

Zákon o obchodnom registri, Zákon o neinvestičných fondoch, Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Zákon o nadáciách

Schválené od 01.08.2018 29.01.2019

Vyššie pokuty za neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne

Sadzobník pokút Sociálnej poisťovne

Pripravované od 01.01.2019 25.07.2018

Príspevky finančných agentov sa budú skladať z fixnej a variabilnej zložky

Zákon o dohľade nad finančným trhom

Schválené od 01.08.2018 23.07.2018

Zmeny v odmeňovaní znalcov a prekladateľov

Vyhláška o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Schválené od 15.06.2018 12.06.2018

Nová vyhláška upravujúca preddavky na poistné na zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie

Vyhláška o podrobnostiach o preddavkoch na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Schválené od 01.07.2018 16.05.2018

Zužuje sa okruh vecí kultúrnej hodnoty, ktorých vývoz upravuje zákon, ale zvyšuje sa administratíva

Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu