Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatkySchválené od 31.10.2018 01.10.2018

Nové vzory návrhov na zápis do obchodného registra a zoznamy prikladaných listín

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Schválené od 31.10.2018 01.10.2018

Povinnosť právnických osôb a ďalších organizácií zapísať konečného užívateľa výhod do registra

Zákon o obchodnom registri, Zákon o neinvestičných fondoch, Zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Zákon o nadáciách

Schválené od 31.07.2018 29.01.2019

Vyššie pokuty za neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne

Sadzobník pokút Sociálnej poisťovne

Pripravované od 31.12.2018 25.07.2018

Príspevky finančných agentov sa budú skladať z fixnej a variabilnej zložky

Zákon o dohľade nad finančným trhom

Schválené od 31.07.2018 23.07.2018

Zmeny v odmeňovaní znalcov a prekladateľov

Vyhláška o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Schválené od 14.06.2018 12.06.2018

Nová vyhláška upravujúca preddavky na poistné na zdravotné poistenie a ročné zúčtovanie

Vyhláška o podrobnostiach o preddavkoch na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom zúčtovaní poistného

Schválené od 30.06.2018 16.05.2018

Zužuje sa okruh vecí kultúrnej hodnoty, ktorých vývoz upravuje zákon, ale zvyšuje sa administratíva

Zákon o podmienkach vývozu a dovozu predmetu kultúrnej hodnoty

Schválené od 30.06.2018 15.05.2018

Koniec povinného dokladania výpisov z verejných registrov úradom

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy

Pripravované od 30.06.2018 10.05.2018

Nový vzor žiadosti o dotácie v oblasti regionálneho rozvoja

Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie dotácie, prílohy k žiadosti o poskytnutie dotácie a náležitosti projektu pre subjekty územnej spolupráce na podporu regionálneho rozvoja

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu