Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Pripravované od 01.01.2018 09.05.2017

Komplexné informovania malých a stredných podnikateľov na Jednotnom kontaktnom mieste

Živnostenský zákon

Pripravované od 01.06.2017 01.05.2017

Povinnosť identifikovať končeného užívateľa výhod už pri hotovostnej transakcii od 10 000 €

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Pripravované od 01.01.2018 13.04.2017

Vznikne centrálny informačný systém katastra nehnuteľností

Katastrálny zákon

Pripravované od 01.11.2018 12.04.2017

Vďaka novému centrálnemu registru elektronických rozhodnutí sa odbremenia podnikatelia

Zákon o e-Governmente

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá a rýchlejšie zamestnávanie cudzincov z 3. krajín

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Jednoduchšie pravidlá pri vnútropodnikovom presune zamestnancov

Novela zákona o pobyte cudzincov

Schválené od 01.05.2017 28.03.2017

Kratšia lehota na oznámenie voľných pracovných miest v niektorých prípadoch

Novela zákona o pobyte cudzincov

Pripravované od 01.01.2018 17.07.2017

Prísnejšia úprava ochrany osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Pripravované od 01.01.2018 05.05.2017

Nový výpočet poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a na odkalisko

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko

Schválené od 01.01.2017 12.04.2017

Obce (mestá) budú môcť vyrubiť poplatok za uskutočňovanie stavieb

Zákon o miestnom poplatku za rozvoj

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu