Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Pripravované od 25.02.2021 26.02.2021

Odloženie splatnosti poistného na sociálne poistenie za február 2021 na jún 2021

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov

Pripravované od 31.12.2021 16.02.2021

Zavádza sa možnosť „prenositeľnosti" tabuľky s EČV a zrušuje 2-krokové oznámenie prevodu držby auta

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pripravované od 31.08.2021 09.02.2021

Zavádza sa 3. vlna znižovania administratívnej záťaže

Zákon,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.

Pripravované od 31.03.2021 06.02.2021

Aktualizujú sa poplatky za úkony Národnej banky Slovenska

Opatrenie Národnej banky Slovenska o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska


Pripravované od 31.12.2021 21.01.2021

SZČO budú povinné odvádzať nový odvod do fondu zamestnanosti

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 31.12.2021 04.12.2020

Termín začiatku automatickej registrácie daňovníkov sa posúva na 1. 1. 2022

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 31.12.2020 02.12.2020

Znižuje sa počet povinností zamestnávateľa a SZČO vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Zákon o sociálnom poistení

Schválené od 23.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Schválené od 23.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou biologickým faktorom nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu