Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:

Administratívne právo a poplatky


Pripravované od 14.11.2020 25.09.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou biologickým faktorom nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Pripravované od 14.11.2020 25.09.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Živnostenské úrady budú požadovať od podnikateľov menej údajov pri ohlasovaní živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Zmierňujú sa podmienky pre podnikanie na základe remeselných a viazaných živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Predlžuje sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Upravuje sa minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 31.12.2021 18.09.2020

Termín začiatku automatickej registrácie daňovníkov sa posúva na 1. 1. 2022

Zákon o dani z príjmov

Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Zníženie správneho poplatku za oznámenie nových produktov a potravín umiestnených na trh

Zákon o správnych poplatkochStiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu