Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 01.05.2018 03.11.2017

Koniec povinnosti dokladania výpisov z obchodného a živnostenského registra a z registra trestov

Zákon o správnom konaní (Správny poriadok)

Schválené od 01.01.2018 23.10.2017

Zmena podmienok na podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.11.2017 23.10.2017

Paušálna odmena správcu konkurznej podstaty

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii

Neschválené 20.10.2017

Záväznosť lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.12.2017 20.10.2017

Menia sa povinnosti spojené so zdravotnou službou na pracovisku podľa kategórií zamestnancov

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Zmena definície výrobcu neobalových výrobkov

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Nové pravidlá pre organizácie zodpovednosti výrobcov

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.01.2018 20.10.2017

Výrobcom obalov do 100 kg ročne odpadnú mnohé povinnosti

Zákon o odpadoch

Schválené od 01.12.2017 20.10.2017

Súčinnosť zamestnávateľa pri prešetrovaní pracovných podmienok z dôvodu vzniku choroby z povolania

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 01.12.2017 20.10.2017

Nové povinnosti prevádzkovateľov spaľovacích zariadení

Zákon o ovzduší

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu