Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 01.08.2017 09.07.2017

Zmena povolených denaturačných prostriedkov

Vyhláška Ministerstva financií SR o povolených denaturačných prostriedkoch

Schválené od 01.06.2017 07.07.2017

Tatarák bude opäť legálny za podmienky úpravy jedálnych lístkov

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Schválené od 01.09.2017 29.06.2017

Opätovné zavedenie rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa aj bez súhlasu zamestnávateľa

Zákon o kolektívnom vyjednávaní

Pripravované od 01.01.2018 21.09.2017

Novinky pri kategorizácii liekov a úhrad za ne

Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia

Pripravované od 01.01.2018 21.08.2017

Rozšírenie neprimeraných podmienok pri obchodovaní s potravinami

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch, ktorých predmetom sú potraviny

Schválené od 01.08.2017 08.08.2017

Povinné primiešavanie biopalív II. generácie

Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Pripravované od 01.01.2018 16.06.2017

Daň za ubytovanie za každé odplatné prechodné ubytovanie

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené od 01.07.2017 31.05.2017

Doručovanie do elektronických schránok sa posúva na 1.7.2017

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente)

Pripravované od 01.09.2017 16.08.2017

Menej náročný proces registrácie áut dovezených z krajín mimo EÚ

Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Pripravované od 01.01.2018 24.05.2017

Zvýšenie poplatku za vyhotovenie odpisu a jeho osvedčenia

Zákon o správnych poplatkoch

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu