Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 30.11.2020 01.12.2020

Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020, podopatrenie 4.1: Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Pripravované od 30.04.2021 27.11.2020

Obmedzuje sa možnosť cestovných kancelárií poskytovať náhradné zájazdy

Zákon o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu

Schválené od 23.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Schválené od 23.11.2020 27.11.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou biologickým faktorom nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Schválené od 31.01.2023 27.11.2020

Upravuje sa sadzba spotrebnej dane z tabakových výrobkov

Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov

Schválené od 30.06.2021 26.11.2020

Daňové oslobodenie liehu pri výrobe výživových doplnkov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 30.06.2021 26.11.2020

Zníženie administratívnej záťaže podnikateľov v spojení so spotrebnou daňou z alkoholických nápojov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 30.09.2021 26.11.2020

Zavádzajú sa pravidlá pre prevádzkovanie malých samostatnýh pivovarov

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Schválené od 30.06.2021 26.11.2020

Zavádzajú sa nové subjekty oprávnené prijímať a vyvážať alkoholické nápoje v rámci EÚ

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pripravované od 30.04.2021 11.11.2020

Zavádza sa zákonné predkupné právo k poľnohospodárskym pozemkom

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu