Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 30.06.2021 26.11.2020

Zavádzajú sa nové subjekty oprávnené prijímať a vyvážať alkoholické nápoje v rámci EÚ

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Pripravované od 30.04.2021 11.11.2020

Zavádza sa zákonné predkupné právo k poľnohospodárskym pozemkom

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Pripravované od 01.08.2021 11.11.2020

Zavádza sa minimálny podiel pre ekologické vozidlá pri verejnom obstarávaní

Zákon o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Pripravované od 14.12.2020 11.11.2020

Ustanovujú sa sadzby na určenie nákladov na zabezpečenie triedeného zberu a zhodnotenia odpadov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Schválené od 27.11.2020 03.12.2020

Podniky v cestovnom ruchu budú môcť žiadať o podporu

Zákon o podpore cestovného ruchu

Schválené od 30.06.2021 10.11.2020

Ruší sa oslobodenie od DPH pre zásielky z 3. krajín neprevyšujúce hodnotu 22 EUR

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 30.11.2020 10.11.2020

Znižuje sa daň z motorových vozidiel pre podnikateľov v kamiónovej a autobusovej doprave

Zákon o dani z motorových vozidiel


Schválené od 30.06.2021 09.11.2020

Zavádza sa jednotný limit pre použitie sadzby DPH vo výške 10.000€ v rámci celej EÚ

Zákon o dani z pridanej hodnoty

Schválené od 30.10.2020 21.10.2020

Suma minimálnej mzdy na rok 2021 bude 623 eur

Zákon o minimálnej mzde

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu