Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 30.06.2019 - Už o 16 dní 15.05.2019

Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Obchodný zákonník

Schválené od 30.06.2019 - Už o 16 dní 15.05.2019

Podnikatelia môžu uzavrieť s vysokou školou zmluvu o poskytovaní podnikového štipendia

Zákon o vysokých školách

Schválené od 30.06.2019 - Už o 16 dní 15.05.2019

Znižujú sa pokuty za priestupky v súvislosti s mýtom

Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Vstup do solárií bude zakázaný osobám mladším 18 rokov

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Zamestnávatelia nebudú musieť vypracovávať prevádzkové poriadky na pracoviskách s malými rizikami

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Zníženie administratívnej záťaže pri uvádzaní podnikateľských priestorov do prevádzky

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Pripravované od 31.12.2019 10.05.2019

Do reštaurácie bude povolený aj vstup so zvieraťom

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 30.04.2019 29.04.2019

Nové povinnosti zamestnávateľov na pracoviskách s výskytom karcinogénov a mutagénov

Nariadenie vlády o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci

Pripravované od 31.12.2019 29.04.2019

Nové pravidlá pri daniach z príjmov pre tzv. mikrodaňovníkov

Zákon o dani z príjmov

Pripravované od 31.12.2019 29.04.2019

Upravujú sa podmienky pre odpočty daňovej straty

Zákon o dani z príjmov

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu