Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Pripravované od 14.11.2020 25.09.2020

Prevádzkový poriadok pre práce s expozíciou elektromagnetickému poľu nebude schvaľovať hygiena

Nariadenie vlády o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

Pripravované od 28.02.2021 25.09.2020

Predlžuje sa lehota pre vznik spoluzodpovednosti objednávateľa za nelegálne zamestnávanie

Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Pripravované od 28.02.2021 10.11.2020

Úpravujú sa pravidlá výkonu domáckej práce a telepráce

Zákonník práce

Pripravované od 28.02.2021 10.11.2020

Zamestnanci si budú môcť voliť medzi stravenkami a finančným príspevkom

Zákonník práce

Pripravované od 31.12.2021 23.09.2020

Upravuje sa výpočet dní dovolenky zamestnanca trvalo starajúceho sa o dieťa

Zákonník práce


Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Živnostenské úrady budú požadovať od podnikateľov menej údajov pri ohlasovaní živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Zmierňujú sa podmienky pre podnikanie na základe remeselných a viazaných živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Predlžuje sa lehota na oznámenie zriadenia prevádzkarne

Zákon o živnostenskom podnikaní

Pripravované od 30.04.2021 21.09.2020

Upravuje sa minimálna a maximálna dĺžka lehoty na pozastavenie živnosti

Zákon o živnostenskom podnikaní

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu