Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Zníženie správneho poplatku za oznámenie nových produktov a potravín umiestnených na trh

Zákon o správnych poplatkochSchválené od 20.07.2020 28.07.2020

Ruší sa povinnosť posielať výtlačky propagačných materiálov stanoveným inštitúciám na archiváciu

Zákon o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel

Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Ruší sa pokuta za neoznámenie voľného pracovného miesta

Zákon o službách zamestnanosti

Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Povinnosť ustanoviť zástupcu pre bezpečnosť v práci bude stanovená až od 10 zamestnancov

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci


Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Nové pravidlá pre prevádzkarne a prevádzkové poriadky

Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Schválené od 20.07.2020 28.07.2020

Zrušuje sa povinnosť vyobrazovať pokladničný doklad na predajnom mieste

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Schválené od 31.12.2020 10.07.2020

Znižuje sa počet povinností zamestnávateľa a SZČO vo vzťahu k Sociálnej poisťovni

Zákon o sociálnom poistení

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu