Zmeny v zákonoch rečou podnikateľa

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Schválené od 31.12.2019 27.06.2019

Podnikatelia získajú podporu na obstaranie ubytovacích domov pre robotníkov či sociálnych zariadení

Zákon o Štátnom fonde rozvoja bývania

Schválené od 31.08.2019 27.06.2019

Žiadatelia o stimuly na vedu a výskum sa budú musieť zapísať do registra partnerov verejného sektora

Zákon o stimuloch pre výskum a vývoj

Schválené od 30.11.2019 09.07.2019

Rozširuje sa okruh dokumentov, ktoré úradom nebudete musieť dokladať

Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)

Schválené od 31.12.2019 25.06.2019

Nové povinnosti v podnikaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a súvisiacimi zariadeniami

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Zákon o eGovernmente prináša zmeny v oblasti autentifikácie

Zákon o e-Governmente

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Upravujú sa sumy životného minima

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Zvyšujú sa sumy stravného pri pracovných cestách

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného

Schválené od 30.06.2019 25.06.2019

Zvyšujú sa príspevky na opatrovanie osôb a asistenčné služby

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Schválené od 22.07.2019 - Už o 5 dní 22.06.2019

Výrobcovia elektrozariadení budú musieť zo svojich výrobkov vylúčiť ďalšie štyri nebezpečné látky

Novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach

Schválené od 31.07.2019 - Už o 15 dní 20.06.2019

Zavádza sa zaručená elektronická fakturácia, zatiaľ povinná len pri obchodovaní s verejným sektorom

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii

Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu