Plastové a kovové obaly na nápoje budú zálohované

Pripravované od 31.12.2019
[16.01.2019]

Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje


Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zákona zavádzájúci povinnosť zálohovania jednorázových obalov na nápoje. Podľa zákona budú zálohované jednorazové obaly na nápoje z plastu a z kovu. 
Bude vytvorený špeciálny subjekt - správca zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“), ktorý bude zastrešovať fungovanie celého zálohového systému,
Zákon ukladá výrobcom a distribútorom obalov mnohé povinnosti spojené so zálohovaním.
Výrobcovia budú povinní predovšetkým:
 1. zálohovať jednorazové obaly a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,  
 2. zabezpečiť označovanie obalu tak, aby z takéhoto označenia bolo zrejmé, že obal je pokrytý zálohovým systémom,   
 3. viesť oddelene účtovné záznamy o cene tovaru a o zálohu, 
 4. uzatvoriť so správcom zmluvu o plnení povinností podľa tohto zákona,    
 5. registrovať u správcu zálohované jednorazové obaly 
 6. uhrádzať správcovi vybraté zálohy , náklady spojené s účasťou v zálohovom systéme a náklady na prepravu, zhodnotenie, recykláciu a zneškodnenie odpadov zo zálohovaných jednorazových obalov  
 7. informovať konečných používateľov o možnosti vrátenia odpadu zo zálohovaných jednorazových obalov, 
 8. viesť evidenciu o zálohovaných jednorazových obaloch a údaje z nej ohlasovať správcovi. 
Distribútori budú povinní predovšetkým (povinnosti sa líšia aj s ohľadom na veľkosť predajne):
 1. zálohovať jednorazové obaly a dodržiavať výšku zálohu určenú správcom,  
 2. uvádzať výšku zálohu na cenovke tovaru
 3. uzatvoriť zmluvu so správcom o plnení povinností podľa tohto zákona,     
 4. registrovať sa ako odberné miesto zálohovaných jednorazových obalov na nápoje u správcu, 
 5. odoberať jednorazové obaly v mieste prevádzky alebo vo vzdialenosti do 150 metrov bez obmedzení,  
 6. vrátiť konečnému používateľovi záloh v plnej výške,a to aj bez preukázania úhrady zálohu zo strany konečného používateľa,  
 7. informovať konečných používateľov o možnosti vrátenia obalov. 
Za porušenie vyššie uvedených povinností môže byť podnikateľovi uložená pokuta až do výšky 120.000 EUR. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu