Nové povinnosti v podnikaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a súvisiacimi zariadeniami

Pripravované od 31.12.2019 - Číslo zákona: 286/2009
[14.01.2019]

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch


Do medzirezortného pripomienkovania bola predložená novela zákona o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorá upravuje povinnosti dovozcov, vývozcov a distribútorov fluórovaných skleníkových plynov a prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich tieto plyny.
Je definovaná nová povinnosť pre výrobcov a dovozcov fluórovaných uhľovodíkov každoročne žiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie týchto látok na trh, a to prostredníctvom elektronického systému kvót, ktorý na tento účel zriadila Komisia. Prekročenie kvót kontroluje SIŽP a môže udeliť pokutu.
Novelou zákona sa dopĺňajú a presne vymedzujú náležitosti, ktoré musí obsahovať evidencia, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov (táto povinnosť sa však týka len zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných skleníkových plynov a sú kontrolované na únik).Ide o tieto údaje:
- množstvo,
- dátum dovozu/vývozu,
- označenie dodávateľa a odberateľa,
- číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti odberateľa.
Mení sa spôsob oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny. Oznamovanie okresným úradom bude nahradené elektronickým systémom, ktorý bude spravovať organizácia poverená ministerstvom. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu