Nové povinnosti v podnikaní s fluórovanými skleníkovými plynmi a súvisiacimi zariadeniami

Schválené od 01.01.2020 - Číslo zákona: 286/2009
[25.06.2019]

Zákon o fluórovaných skleníkových plynoch


Parlament schválil novelu zákona o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorá upravuje povinnosti dovozcov, vývozcov a distribútorov fluórovaných skleníkových plynov a prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich tieto plyny.
Je definovaná nová povinnosť pre výrobcov a dovozcov fluórovaných uhľovodíkov každoročne žiadať Európsku komisiu o pridelenie kvóty na uvádzanie týchto látok na trh, a to prostredníctvom elektronického systému kvót, ktorý na tento účel zriadila Európska komisia. Prekročenie kvót kontroluje SIŽP a môže udeliť pokutu vo výške od 5 000 eur do 99 600 eur.
Novelou zákona sa dopĺňajú a presne vymedzujú náležitosti, ktoré musí obsahovať evidencia, ktorú vedú dovozcovia, vývozcovia a distribútori fluórovaných skleníkových plynov (táto povinnosť sa však týka len zariadení, ktoré obsahujú 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac fluórovaných skleníkových plynov a sú kontrolované na únik).Ide o tieto údaje:
  • množstvo,
  • dátum dovozu/vývozu a predaja,
  • označenie dodávateľa a odberateľa,  
  • číslo certifikátu o odbornej spôsobilosti odberateľa.  
Mení sa termín oznamovania údajov pre prevádzkovateľov zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny okresným úradom z 31.1. na 31.3. nasledujúceho roku.
Zriaďuje sa register prevádzkovateľov zariadení, ktoré obsahujú fluórované skleníkové plyny. Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje fluórované skleníkové plyny v množstve päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a v inej ako penovej forme a je kontrolované na únik je povinný zaregistrovať existujúce zariadenie najneskôr do 31. marca 2022 a nové zariadenie najneskôr do 30 dní od uvedenia do prevádzky.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu