Nové práva akcionárov vo verejných akciových spoločnostiach

Schválené od 01.07.2019 - Číslo zákona: 513/1991
[15.05.2019]

Obchodný zákonník


Parlament schválil novelu obchodného zákonníka, ktorá upravuje nové práva akcionárov verejných akciových spoločností (akcie sú obchodované na regulovanom trhu).
Novela prináša tieto práva pre akcionárov:
1) len akcionári môžu rozhodovať o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti (doteraz mohla byť táto právomoc delegovaná napr. na dozornú radu, táto možnosť naďalej zostáva pri súkromných akciových spoločnostiach). novela súčasne podrobne upravuje pravidlá odmeňovania; 
2) akcionári majú právo požadovať od spoločnosti vydanie potvrdenia o vyhodnotení a započítaní ich hlasov v rámci hlasovania na valnom zhromaždení, aby si mohli skontrolovať, či spoločnosť ich hlasy riadne započítala (to neplatí, ak akcionárovi bola poskytnutá zápisnica obsahujúce požadované informácie, alebo ak táto zápisnici bola uverejnená na webových stránkach); 
3) právo na potvrdenie o prijatí hlasu v prípade využitia elektronických prostriedkov hlasovania (spoločnosť je povinná tak učiniť bezodkladne a bez žiadosti akcionára); 
4) akcionári na valnom zhromaždení schvaľujú všetky významné obchodné transakcie (týmito sa myslia transakcie v prospech spriaznených osôb ako napr. štatutárny orgán, prokurista, vedúci zamestnanec a ktoré presahujú hodnotu 10% základného imania) a novela súčasne upravuje aj povinnosť ich publikácie v zbierke listín.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu