Finančný príspevok na výstavbu zariadení na využitie obnoviteľných zdrojov energie

Schválené od 26.11.2018
[27.11.2018]

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok


Podnikatelia môžu získať nenávratný finančný príspevok na výstavbu zariadení na:
  • využitie aerotermálnej, hydrotermálnej alebo geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla 
  • využitie geotermálnej energie priamym využitím na výrobu tepla. príp. v kombinácii s tepelným čerpadlom 
  • výrobu a energetické využívanie skládkového plynu a plynu z čistiarní odpadových vôd 

Pre koho? 

Malý, stredný a veľký podnik so sídlom mimo BSK.

Výška príspevku

60 % z celkových oprávnených výdavkov.

Žiadateľ môže podať viacero žiadostí o poskytnutie príspevku.
O príspevok žiadate Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru do vyčerpania finančných prostriedkov.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu