Príspevok na prijatie a mentorovanie mladého uchádzača o prácu

Schválené od 19.11.2018
[05.12.2018]

Národný projekt „Praxou k zamestnaniu“


Zamestnávateľ môže získať finančný príspevok za prijatie uchádzača o zamestnanie (UoZ), ktorému zabezpečí mentorované zapracovanie a skúsenosti pre prax.

Podmienky

  • UoZ je vo veku do 25 rokov evidovaný na úrade práce mimo BSK min. 3 mesiace alebo do 29 rokov evidovaný min. 6 mesiacov
  • zamestnávateľ príjme UoZ na polovičný alebo plný pracovný úväzok
  • pracovný pomer (PP) bude uzatvorený na dobu určitú na min. 6 mesiacov alebo dobu neurčitú
  • mentoring je zabezpečený počas prvých 3-6 mesiacov PP

Výška príspevku

Zamestnávateľ môže v rámci projektu poberať príspevky na:
  1. úhradu časti (max. 95 %) celkovej ceny práce zamestnanca
  2. mentorovanie - v r. 2018 max. 81,12 € na jedného zamestnanca na jeden mesiac
  3. úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou - v r. 2018 max. 62,52 €

O príspevok žiadate ÚPSVaR do januára/apríla 2019.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu