Štát zvyšuje podporu pre podnikateľov určenú na kúpu nájomných bytov

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 284/2013
[14.08.2019]

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žiadosti


Ministerstvo schválilo novelu vyhlášky upravujúcej podporu zo Štátneho fondu bývania s cieľom zvýšiť záujem právnických osôb o zapojenie sa do obstarávania nájomných bytov. Zvyšuje sa percentuálny podiel poskytovaného úveru z 80 % na 95 % z obstarávacej ceny bytu a v nadväznosti na zvýšenie percentuálneho podielu sa zvýšuje aj maximálna výška úveru na jeden nájomný byt zo 60 000 eur na 72 000 eur.
Táto forma podpory môže byť poskytnutá právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vznikla aspoň päť rokov pred podaním žiadosti.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu