Povinné dokumenty pri cezhraničnej preprave použitých batérií a akumulátorov

Schválené od 31.12.2018 - Číslo zákona: 373/2015
[02.01.2019]

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov


V nadväznosti na prijatú novelu zákona o odpadoch, ktorá upravuje podmienky cezhraničnej prepravy batérií a akumulátorov, ktoré majú byť opätovne použité (tj. nie sú považované za odpad), ministerstvo životného prostredia predložilo návrh vyhlášky upravujúcej zoznam povinnej dokumentácie, ktorú musí držiteľ v prípade kontroly predložiť.
Ide o tieto dokumenty:
  1. sprievodné doklady: kópia faktúry, kópia zmluvy o predaji alebo o inom prevode vlastníctva batérie alebo akumulátora, v ktorej sa uvádza, že batéria a akumulátor sú určené na priame opätovné použitie a sú plne funkčné, 
  2. protokol o skúške funkčnosti vrátane kapacitnej skúšky a údaju o obsahu nebezpečných látok v batérii a akumulátore, 
  3. prepravné doklady
Vyššie uvedené dokumenty musia byť k dispozícii pre prípadnú kontrolu počas celej doby prepravy a držiteľ je povinný ich archivovať v elektronickej podobe alebo v písomnej podobe tri roky odo dňa začatia prepravy

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu