Elektronické exekučné konanie a prísnejšie požiadavky na exekútorov

Schválené od 01.02.2017 - Číslo zákona: 233/1995
[15.02.2017]

Novela Exekučného poriadku


Parlamentom schválená novela zákona má skoncovať s donekonečna otvorenými exekučnými konaniami, odbremeniť súdy od exekučnej agendy a tým pádom zlepšenie prístupu k spravodlivosti.

Tento cieľ a má dosiahnuť napríklad týmito zmenami: 
  • návrhy na vykonanie exekúcie sa budú podávať elektronicky, rovnako aj žiadosti o udelenie poverenia (elektronická schránka alebo cez exekútora), 
  • exekučná agenda sa bude po novom sústrediť len na Okresný súd v Banskej Bystrici, 
  • povinný z exekúcie bude mať právo raz za exekúciu požiadať o odklad bezprostredného výkonu exekúcie zo „sociálnych dôvodov“ na 3 mesiace alebo bude môcť využiť inštitút splátkového kalendára (do dlžnej sumy 2 000 €), 
  • ak sa v priebehu 3 rokov v prípade fyzickej osoby alebo 1,5 roka v prípade právnickej osoby nepodarí nič vymôcť, bude môcť súd exekučné konanie zastaviť, 
  • v centrálnej evidencii exekúcií bude zverejnená informácia o aktuálnom stave vymáhania pohľadávky v exekúcii, 
  • výber exekútorov bude náhodný, 
  • ak exekútor nevyplatí oprávnenému prijaté peňažné prostriedky do 7 dní od ich prijatia, dopustí sa závažného disciplinárneho previnenia; ak sa tak stane opakovane, bude odvolaný z funkcie, 
  • odmeny exekútorov budú paušálne, určí ich vyhláška, 
  • Sociálna poisťovňa si bude môcť svoje pohľadávky voči dlžníkom vymáhať sama. 

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu