Predkladatelia ponúk vo verejnom obstarávaní budú povinní označiť osobu, ktorá im ponuku spracovala

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 343/2015
[29.01.2019]

Zákon o o verejnom obstarávaní


Novela zákona stanovuje novú povinnosť pre uchádzačov, ktorí nespracovávajú svoju ponuku v rámci verejného obstarávania sami, ale využívajú externé služby. Tento uchádzač je povinný v ponuke uviesť osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil a konkrétne o nej poskytnúť tieto údaje: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo.
Dôvodom zavedenia tejto povinnosti je skutočnosť, že v rámci prešetrovania možného protisúťažného konania sa občas zistí, že podklady pre uchádzačov pripravoval ten istý externý subjekt a prešetrujúci orgán tak získa informácie, komu všetkému konkrétny subjekt spracoval dokumentáciu.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu