Farmári budú môcť aj po zmene vlastníctva k pozemkom naďalej užívať náhradné pozemky

Schválené od 01.02.2019 - Číslo zákona: 504/2003
[02.01.2019]

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov


Parlament schválil novelu zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ktorá reaguje na posledné zmeny v oblasti nájmu pozemkov a rieši situáciu, keď po zmene vlastníka pozemku došlo zároveň k strate jeho možnosti užívať náhradný pozemok, ktorý bol pridelený pôvodnému vlastníkovi. 
Zákon doteraz neumožňoval novým vlastníkom pozemkov (dedičom, kupujúcim a pod.) pokračovať v užívaní náhradného pozemku, ku ktorému vznikol podnájomný vzťah predchádzajúcemu vlastníkovi. Pri prechode alebo prevode všetkých nehnuteľností bude môcť nadobúdateľ požiadať okresný úrad o vydanie rozhodnutia, že podnájomný vzťah k doterajšiemu náhradnému pozemku vzniká v jeho prospech a túto zmenu nechá zaevidovať. 
Možnosť podať návrh na začatie konania o vydanie vyššie uvedeného povolenia majú aj dediči a noví vlastníci v situácii, ak rozhodnutie umožňujúce využívanie náhradných pozemkov stratilo platnosť už v minulosti v dôsledku zmeny v osobe vlastníka (za predpokladu, že náhradný pozemok teraz užívajú). Na podanie tohoto návrhu je stanovená lehota do 31. 7. 2019.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu