Vyššie pokuty za neprihlásenie zamestnanca do Sociálnej poisťovne

Schválené od 01.08.2018
[29.01.2019]

Sadzobník pokút Sociálnej poisťovne


Sociálna poisťovňa zmenila sadzobník pokút a s účinnosťou od 1. 8. 2018 ukladá vyššie pokuty za oneskorené prihlásenie zamestnanca do poisťovne, alebo za nepredloženie, resp. oneskorené predloženie výkazu.
Za oneskorené prihlásenie zamestnanca hrozí pokuta do výšky 16,60 eur za každý deň omeškania (predtýmbola pokuta maximálne vo výške 3,32 eur za každý deň omeškania). Najnižšia sadza ostáva nezmenená, a to vo výške 0,30 eura.
Ak zamestnávateľ neprihlásil zamestnanca do registra poistencov vôbec, môže mu teraz Sociálna poisťovňa uložiť pokutu maximálne do výšky 33,20 eur za každý deň omeškania (predtým do výšky 6,60 eur za každý deň omeškania). Najnižšia sadza sa zmenila tiež, a to zo sumy 0,30 eur na 0,60 eur za každý deň omeškania.
Zamestnávateľ má povinnosť prihlásiť zamestnanca na sociálne poistenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred vznikom poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti. Jeho povinnosťou je tiež predkladať Sociálnej poisťovni výkazy poistného a príspevkov s prílohou – najneskôr v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu