Nové údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod

Zrušené - Číslo zákona: 315/2016
[03.07.2019]

Zákon o registri partnerov verejného sektora


Navrhovateľ v nadväznosti na pripomienky nepredložil parlamentu k schváleniu novelu zákona, ktorá mala rozšíriť množinu údajov zapisovaných do registra partnerov verejného sektora o konečnom užívateľovi výhod. 

Dôvodom pre túto novelu mala byť zmena zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a terorizmu, ktorý taktiež ukladá povinnosť evidovať údaje o konečných užívateľoch výhod, čím de facto dochádza k zdvojeniu povinnosti pre niektoré subjekty (raz z pozície obchodnej spoločnosti - zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra, druhýkrát z pozície partnera verejného sektora - zápis do registra partnerov verejného sektora. V záujme zníženia administratívneho zaťaženia malo dôjsť k prepojeniu verejných registrov, tj.postačilo by, ak subjekt tieto informácie zapíše do jednoho z nich a automaticky bude splnená aj povinnosť voči druhému registru, avšak bolo by potrebné, aby oba registre evidovali tie isté údaje.
O konečnom úžívateľovi výhod sa mali v registri partnerov verejného sektora evidovať tieto údaje:
1) meno a priezvisko;
2) adresa trvalého pobytu a iného pobytu (nový údaj);
3) dátum narodenia;
4) rodné číslo (nový údaj);
5) druh a číslo dokladu totožnosti (nový údaj);
6) štátna príslušnosť;
7) údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom ;
8) údaj, ktorý zakladá postavenie konečného užívateľa výhod (nový údaj).

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu