Jasné pravidlá pre posudzovanie hodnoty transakcií pre účely registra partnerov verejného sektora

Schválené od 01.09.2019 - Číslo zákona: 315/2016
[03.07.2019]

Zákon o registri partnerov verejného sektora


Novela zákona upravuje ustanovenia týkajúce sa finančných limitov s cieľom spresniť pravidlá pre ich posudzovanie a následné vyhodnotenie povinnosti registrovať sa do registra partnerov verejného sektora.
  1. Naďalej sa nebude rozslišovať medzi finančným a majetkovým plnením, pre obe budú platiť rovnaké pravidlá a limity, tj. 100.000,- EUR pre jednorazové plnenia a 250.000,- EUR pre čiastkové/opakujúce sa plnenia.
  2. Zákon zakotvuje výkladové pravidlá a zásady pre posudzovanie zmluvy resp. hodnoty plnenia uvedenej v tejto zmluve, od ktorej sa odvíja naplnenia kritéria de minimis. Ide napríklad o tieto pravidlá:
  • uvedené sumy sa posudzujú vždy bez DPH;
  • u spoluvlastníkov sa prijímaná hodnota plnenia rozpočítava podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov;
  • u dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijímané hodnoty podľa rôznych zmlúv nesčítavajú;
  • opakujúce plnenie sa sčítava počas celého dohodnutého trvania zmluvy, vrátane fikcie trvania zmluvy;
  • nezohľadňujú sa sankcie;
  • ak zo zmluvy nie je zrejmé a ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti nemožno predpokladať, či hodnota plnenia prekročí hodnotu podľa druhého alebo tretieho odseku, vzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora pred momentom plnenia, ktorého poskytnutím má dôjsť k prekročeniu uvedenej hodnoty.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu