Zužuje sa okruh subjektov povinne zapisovaných do registra partnerov verejného sektora

Schválené od 01.09.2019 - Číslo zákona: 315/2016
[03.07.2019]

Zákon o registri partnerov verejného sektora


Parlament schválil novelu zákona, ktorá upravuje vymedzenie partnera verejného sektora a rozsah transakcií, ktoré sú podriadené režimu tohoto zákona. Naďalej platí, že do registra budú povinne zapisované subjekty, ktoré sa uchádzajú alebo prijímajú prostriedky z verejných zdrojov nad zákonom určený finančný limit (ten zostáva zachovaný: 100.000,- EUR pre jednorazové plnenie a 250.000,- EUR pri plneniach po častiach), ale zákon rožširuje výnimky, takže niektoré subjekty, u ktorých dôjde k prekročeniu limitu, nebudú povinné sa registrovať. Dôvodom môže byť ich špecifické postavenie alebo predmet činnosti.

K existujúcom výnimkám, ktorými sú (vždy je samozrejme posudzovaná aj konkrétna transakcia):
 • osoby pôsobiace v neziskovom sektore;
 • banky;
 • osoby prijímajúce plnenie od zastupiteľského úradu SR v zahraničí;
 • iné štáty a ich orgány;
 • medzinárodné organizácie;

pribudnú tieto výnimky:
 • fyzické a právnické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu s „verejnými podnikmi“, teda so subjektami v ktorých má štát v rôznej forme účasť, v rámci bežného obchodného styku či hlavnej ekonomickej činnosti týchto podnikov;
 • fyzické a právnické osoby, ktoré uzatvárajú zmluvu s finančnými inštitúciami ako je Slovenská záručná rozvojová banka, Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky, Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity alebo Národná banka Slovenska;
 • správcovia bytových domov, ktorí uzatvárajú zmluvy v mene vlastníkov bytov a nebytových priestorov a vlastníci bytov a nebytových priestorov pri správe domu;
 • pozemkové spoločenstvá;
 • subjekty, ktoré sú sami „verejnými podnikmi“ ak uzatvárajú zmluvu v rámci svojej bežnej obchodnej činnosti alebo hlavnej ekonomickej činnosti;
 • majitelia finančných nástrojov, ktorých upísanie alebo umiestnenie sprostredkovala alebo vykonala finančná inštitúcia identifikovaná v zákone, alebo majitelia finančných nástrojov, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu v rámci EÚ,;
 • poskytovatelia zdravotnej starostlivosti so sídlom mimo územia Slovenskej republiky prijímajúci plnenia od zdravotnej poisťovne.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu