Zmeny v regulácii hazardných hier a umožnenie prevádzkovania on-line hier zahraničným subjektom

Schválené od 28.02.2019
[02.01.2019]

Zákon o hazardných hrách


Parlament schválil nový zákon o hazardných hrách. Hlavným zámerom navrhovanej úpravy je komplexná regulácia hazardných hier, ktorá zohľadní najmä technologický vývoj a poznatky regulačných orgánov a posilní ochranu hráčov pred možnými škodlivými účinkami.
Nový zákon prináša predovšetkým tieto zmeny:
1) uvoľňuje sa prístup k prevádzkovaniu on-line hazardných hier na území SR tak, že príslušná licencia môže byť po splnení zákonných podmienok udelená aj spoločnostiam so sídlom v EÚ alebo EHP, pričom licenciu na on-line hry bude možné získať aj na prevádzkovanie internetovej herne či kasína;
2) zavádza sa nové rozdelenie hier a s tým súvisiaca zmena štruktúry a hierarchie licencií a poplatkov (zákon spresňuje technické parametre zariadení a podmienky prevádzkovania jednotlivých hier)
3) posilňuje sa postavenie obcí, ktoré môžu regulovať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území;
4) zriaďuje sa nový Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý bude vykonávať všetky činnosti na úseku hazardných hier, a to najmä licencovanie, výkon dozoru, ukladanie sankcií a správa odvodov;
5) zavádza sa tzv. dozor na diaľku, čo prináša povinnosť prevádzkovateľov zriadiť Úradu prístup k dátam na serveri, ku ktorému musia pripojiť koncové zariadenia;
6) zvyšuje sa ochrana spotrebiteľov (napr. povinnosť prevádzkovateľov umiestniť na viditeľné miesto telefónne číslo špecializovanej zdravotníckej inštitúcie pôsobiacej v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby látkových a nelátkových závislostí) a zavádzajú sa opatrenia pre zamedzenie prístupu osôb evidovaných v registri vylúčených osôb k hazardným hrám.

Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu