Zmeny v odmeňovaní znalcov a prekladateľov

Schválené od 01.08.2018 - Číslo zákona: 491/2004
[23.07.2018]

Vyhláška o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov


Zavádza sa nová paušálna odmena znalcov za prípravu na pojednávanie alebo výsluch vo výške 33,19 EUR. Znalci si môžu taktiež účtovať hodinovou sadzbou aj účať na pojednávaní, ktoré bolo odročené. Táto zmena nijako neovplivňuje účtovanie náhrady za stratu času a náhrady cestovných výdavkov.
Zvyšuje sa tarifná odmena znalcov z odboru geodézia a kartografia, z odboru zdravotníctvo a farmácia, z odboru právne vzťahy k cudzine a znalcov z odboru písmoznalectvo z pôvodných 13,28 EUR na 19,92 EUR.
Mení sa aj výška výdavkov na vyhotovenie znaleckého úkonu alebo prekladateľského úkonu, pričom novela vyhlášky rozlišuje listinnú podobu (náhrada bude 2,66 EUR za vyhotovenie, bez ohľadu na počet rovnopisov) ay elektornickú podobu (náhrada bude 4,66 EUR za prvých 100 úkonov a ďalej už len 2,83 EUR). 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu