Zmeny v poskytovaní zábezpeky vo verejnom obstarávaní

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 343/2015
[29.01.2019]

Zákon o o verejnom obstarávaní


Novela zákona o verejnom obstarávaní prináša niekoľko úprav poskytovania zábezpeky. Najdôležitejšie zmeny sú následovné:
1) stanovuje sa maximálna možná viazanosť ponúk na 12 mesiacov (ak obstarávateľ požaduje zábezpeku);
2) zábezpekou môže byť po novom aj poistenie záruky ( zábezpeka môže byť poskytnutie bankovej záruky, poistenie záruky, alebo zloženie finančných prostriedkov na účet obstarávateľa);  
3) výška zábezpeky je maximálne 5% predpokladanej hodnoty zákazky, nie však viac ako 500 000 EUR.

Obstarávateľ je povinný uchovať v dokumentácii kópiu záručnej listiny alebo kópiu dokladu vystaveného poisťovňou, ak boli uchádzačovi vrátené originály.
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu