Na zákazky malého rozsahu do 5000 € nebude dopadať zákon, menia sa aj limity ostatných kategórií

Schválené od 01.01.2019 - Číslo zákona: 343/2015
[29.01.2019]

Zákon o o verejnom obstarávaní


Novela zákona o verejnom obstarávaní mení delenie zákaziek a zavádza novú kategóriu - zákazky malého rozsahu. Ide o zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 5000 Eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.
Kategórie zákaziek budú následovné: nadlimitná, podlimitná, s nízkou hodnotou a malého rozsahu.
Zákazky malého rozsahu budú vyňaté spod pôsobnosti zákona o verejnom obstarávaní.
V rámci úpravy finančných limitov pre podlimitné civilné zákazky sa zjednocuje limit bez ohľadu na skutočnosť, či ide o bežne dostupný tovar alebo službu alebo nie. Limity sú následovné:
- 70 000 EUR pre tovar a služby neuvedené v prílohe
- 260 000 EUR pre služby uvedené v prílohe
- 180 000 EUR pre stavebné práce.
Zmenou limitu podlimitných zákaziek sa zároveň zvyšujú finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu