Nové vzory návrhov na zápis do obchodného registra a zoznamy prikladaných listín

Schválené od 01.11.2018 - Číslo zákona: 25/2004
[01.10.2018]

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť


V nadväznosti na novelu obchodného zákonníka a zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a zavedenie povinnosti evidovať u vybraných právnických osôb konečných užívateľov výhod, sú vydávané nové vzory tlačív, ktoré zohľadňujú tieto zmeny. Rozsah údajov o konečných užívateľoch výhod právnických osôb, ktoré sú zapisované v obchodnom registri ustanovuje § 2 ods. 3 zákona o obchodnom registri, pričom do registra sa povinne zapisujú aj údaje, na základe ktorých má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod.
Návrh vyhlášky v nadväznosti na uvedené dopĺňa vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra o časť týkajúcu sa konečných užívateľov výhod a tiež zavádza nový vzor podania, ktorým sa budú zapisovať zmeny zapísaných údajov o konečných užívateľoch výhod.
Ďalej novela upravuje zoznam príloh k návrhom pri prechode obchodného podielu a pri zlúčení a rozdelení obchodných spoločností. 
Stiahnite si aplikáciu

Partneri:
Stiahnite si aplikáciu
Stiahnite si aplikáciu